x

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Nowości portalowe

Organizacja i realizacja dwudniowego wyjazdu integracyjnego

Organizacja i realizacja dwudniowego wyjazdu integracyjnego

Data dodania: 2012-06-22 12:12:21

Organizator przetargu CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu
Adres ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń
Powiat Toruń
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Państwo Polska
Telefon tel. / fax : 56 654 92 79 tel.: 56 654 69 61
E-mail cistor@cistor.pl
Przedmiot przetargu Organizacja i realizacja dwudniowego wyjazdu integracyjnego
Opis przedmiotu

W związku z realizacją projektu, pn. „ CAL - Pracownia Inspiracji", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne poszukuje wykonawcy zgodnie z poniższą specyfikacją:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Organizacja i realizacja dwudniowego wyjazdu integracyjnego dla maksymalnie 20 osób (16 osób - młodzież, 4 opiekunów) w terminie 02-03.07.2012r.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
- miejsce pobytu poza Toruniem, w odległości maksymalnie 200 km. od Torunia,
- zorganizowanie zakwaterowania (1 nocleg ) w domkach lub pokojach 4-6 osobowych z pełnym wyposażeniem (należy uwzględnić płeć osób -6 chłopców, 10 dziewcząt, 4 opiekunów),
- wyżywienie: 1 śniadanie (serwowane), 2 obiady (2-daniowe z kompotem), 1 kolacja (może być w postaci ogniska/grilla) dla maksymalnie 20 osób,
- transport maksymalnie 20 uczestników z Torunia na miejsce pobytu wraz z powrotem,
- obligatoryjne zapewnienie dodatkowych atrakcji: ognisko, paintball, dostęp do jeziora, strzeżonego kąpieliska z pomostem, ścianki wspinaczkowej, parku linowego, spływu kajakiem, boiska do gier zespołowych - zapewnienie opieki instruktorów podczas zajęć.

Kontakt

Osoba do kontaktu:
Joanna Danicka , Tel. 56-654-92-79, mail: cistor@cistor.pl

Miejsce i termin składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać do 26.06.2012r. do godz. 9.00: 1) osobiście: w siedzibie wykonawcy: 87-100 Toruń ul. Stokrotkowa 22 lub
2) pocztą tradycyjną na adres: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22 87-100 Toruń lub
3) pocztą elektroniczną na adres: cistor@cistor.pl lub
4) faxem na nr 056-654-92-79.

Data składania ofert 26 czerwca 2012
Wymagania

W przypadku ofert złożonych osobiście lub pocztą tradycyjną, ofertę należy złożyć w kopercie opisanej: Oferta na organizację i realizację wyjazdu integracyjnego w ramach projektu „Cal- Pracownia Inspiracji".
W przypadku ofert złożonych pocztą elektroniczną lub faxem, należy napisać, że oferta dotyczy organizacji i realizacji wyjazdu integracyjnego w ramach projektu „Cal- Pracownia Inspiracji".
(należy wskazać sposób przygotowania oferty i termin złożenia, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić nie mniej niż 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego)
5. Pozostałe informacje:
O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany z CISTOR SPS osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między CISTOR SPS lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu CISTOR SPS lub osobami wykonującymi w imieniu CISTOR SPS czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań.

Uwagi

Kryteria wyboru oferty:
1) Cena
2) Doświadczenie wykonawca winien wskazać posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji przynajmniej 3 usług w zakresie organizacji i realizacji pobytów grup zorganizowanych (w zakresie minimum transportu, zakwaterowania i wyżywienia), każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.
(kryteria oceny, mogą określać wymacania dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. Kryterium oceny może również dotyczyć ograniczenia możliwości złożenia oferty wyłącznie do podmiotów ekonomii społecznej)
3. Zasady wyboru oferty:
1) cena -60 pkt
Kryterium cenowe będzie obliczane wg wzoru:
CENA = najniższa oferowana cena / cena oferty ocenianej x 100x60
2) doświadczenie - 40 pkt
Lp. Liczba przeprowadzonych pobytów grup zorganizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Liczba przyznanych punktów: maksymalnie -40,
1. 1 organizacja pobytu 5 pkt
2. 2 organizacje pobytu 20 pkt
2. 3 organizacje pobytu i więcej 40 pkt
(informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty wraz ze sposobem przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium)

Kod CPV 60.10.00.00-9 ,55.10.00.00-4,55.30.00.00-3
Źródło Internet i własne
Forma przetargu zapytanie ofertowe
Data dodania oferty 14 czerwca 2012

Zobacz wszystkie


Weź udział w konkursie albo kliknij na x aby od razu testować portal.