x

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Nowości portalowe

Wynajem, transport, montaż, obsługa i demontaż sprzętu oświetleniowego, aparatury nagłośnieniowej oraz konstrukcji scenicznych

Wynajem, transport, montaż, obsługa i demontaż sprzętu oświetleniowego, aparatury nagłośnieniowej oraz konstrukcji scenicznych

Data dodania: 2012-06-22 12:45:43

Organizator przetargu Centrum Kultury w Lublinie
Adres ul. Narutowicza 32, 20-016 Lublin
Powiat Lublin
Województwo Lubelskie
Państwo Polska
Telefon tel. 81 5360315, faks 81 5360312
Przedmiot przetargu Wynajem, transport, montaż, obsługa i demontaż sprzętu oświetleniowego, aparatury nagłośnieniowej oraz konstrukcji scenicznych
Opis przedmiotu

Wynajem, transport, montaż, obsługa i demontaż sprzętu oświetleniowego, aparatury nagłośnieniowej oraz konstrukcji scenicznych na potrzeby Carnavalu Sztukmistrzów 2012 w dniach 28.07 - 05.08.2012 r. Wynajem reflektorów wraz z oprzyrządowaniem, podestów scenicznych, kotar teatralnych, namiotów na zaplecze, agregat prądotwórczy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ

Specyfikacja

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ck.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury w Lublinie ul. Narutowicza 32 20-016 Lublin pok. 109.

Miejsce i termin składania ofert

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kultury w Lublinie ul. Narutowicza 32 20-016 Lublin pok. 109

Data składania ofert 27 czerwca 2012
Miejsce i termin realizacji

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.08.2012

Wymagania

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 usługi polegające na wynajmie, montażu, obsłudze i demontażu konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego oraz nagłośnieniowego na potrzeby festiwali teatralnych lub cyrkowych trwających co najmniej 4 dni (z wyłączeniem festiwali i przeglądów teatrów dziecięcych i amatorskich). Każda usługa musi być wykonana co najmniej na kwotę 80.000,00 zł brutto.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy podali wykaz oferowanego sprzętu - wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż w wykonywaniu zamówienia w dniach 28.07-05.08.2012 uczestniczyć będą co najmniej: a)1 realizator oświetlenia o udokumentowanym doświadczeniu w postaci samodzielnej realizacji oświetlenia na potrzeby co najmniej 3 spektakli teatralnych plenerowych w ciągu ostatnich 3 lat oraz reżyserii oświetlenia co najmniej 1 spektaklu teatralnego w ciągu ostatnich 3 lat (z wyłączeniem spektakli teatrów dziecięcych i amatorskich) b)1 realizator dźwięku o udokumentowanym doświadczeniu w zakresie samodzielnej realizacji dźwięku co najmniej 3 spektakli teatralnych plenerowych w ciągu ostatnich 3 lat oraz reżyserii dźwięku co najmniej 1 spektaklu teatralnego w ciągu ostatnich 3 lat (z wyłączeniem spektakli teatrów dziecięcych i amatorskich) c)Inżynier dźwięku o udokumentowanym doświadczeniu w postaci konfiguracji co najmniej 3 systemów nagłośnienia strefowego wydarzeń plenerowych w ciągu ostatnich 3 lat. d) 2 techników audio o udokumentowanym co najmniej 3 letnim doświadczeniu w pracy teatralnej oraz w pracy przy wydarzeniach plenerowych e)2 techników oświetlenia o udokumentowanym co najmniej 3 letnim doświadczeniu w pracy teatralnej oraz w pracy przy wydarzeniach plenerowych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy wykażą, iż są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia na kwotę nie niższą niż 150 000 złotych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
-wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
-wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
-wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
-opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
-aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

Uwagi

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Kod CPV 79952100-3
Numer dokumentu 211730 - 2012
Źródło Biuletyn Zamówień Publicznych - data zamieszczenia: 20.06.2012
Forma przetargu nieograniczony
Data dodania oferty 20 czerwca 2012

Zobacz wszystkie


Weź udział w konkursie albo kliknij na x aby od razu testować portal.

Czas generowania obrazów: -1

Czas generowania całej strony: -1

Liczba wygenerowanych obrazów: 0