x

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Nowości portalowe

Kompleksowa obsługa techniczna sceny

Kompleksowa obsługa techniczna sceny

Data dodania: 2013-02-15 19:31:45

Kategoria przetarg
Organizator przetargu "Opera Krakowska" w Krakowie
Adres ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków
Powiat Kraków
Województwo Małopolskie
Państwo Polska
Telefon tel. 12 29 66 101, 12 29 66 202, faks 12 29 66 103
Przedmiot przetargu Kompleksowa obsługa techniczna sceny
Opis przedmiotu

Kompleksowa obsługa techniczna sceny dla celów zadań własnych i imprez obcych (CPV 98390000-3), zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ / umowy, warunkami SIWZ oraz zgodnie z zapisami projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Ilość roboczogodzin określona w załączniku nr 1 do SIWZ / umowy oznacza przewidywane zapotrzebowanie, którego realizacja jest zależna od bieżących potrzeb Zamawiającego i nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku zlecenia obsługi takiej ilości roboczogodzin

Specyfikacja

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opera.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Opery Krakowskiej w Krakowie ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, I piętro.

Miejsce i termin składania ofert

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Opery Krakowskiej w Krakowie ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, I piętro

Data składania ofert 15 lutego 2013
Miejsce i termin realizacji

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24

Wymagania

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o treść dokumentów wymienionych w podpunkcie VI.1. i VI.2. SIWZ, metodą spełnia - nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, a w szczególności w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwukrotne należyte wykonywanie usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości równej co najmniej 60.000,- zł. Wykonawca może, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o treść dokumentów wymienionych w podpunkcie VI.1. i VI.2. SIWZ, metodą spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia. Wykonawca może, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o treść dokumentów wymienionych w podpunkcie VI.1. i VI.2. SIWZ, metodą spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności zatrudnianie w dowolnej formie co najmniej 20 montażystów, 3 akustyków, 7 elektryków-oświetleniowców, 7 fryzjerek - charakteryzatorek oraz 8 garderobianych, którzy legitymują się stosownymi uprawnieniami wymienionymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ / umowy i posiadają kwalifikacje i doświadczenie w obsłudze widowisk teatralnych lub estradowych. Wykonawca może, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o treść dokumentów wymienionych w podpunkcie VI.1. i VI.2. SIWZ, metodą spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia, a w szczególności ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 500.000,- zł. Wykonawca może, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o treść dokumentów wymienionych w podpunkcie VI.1. i VI.2. SIWZ, metodą spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
-wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
-opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
-aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
-aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
-aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
-wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

Wadium nie wymagane
Uwagi

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Kod CPV 98390000-3
Numer dokumentu 53486 - 2013
Źródło Biuletyn Zamówień Publicznych - data zamieszczenia: 08.02.2013
Forma przetargu nieograniczony

Zobacz wszystkie


Weź udział w konkursie albo kliknij na x aby od razu testować portal.