x

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin

Regulamin serwisu

www.katalogartystyczny.pl

 

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.katalogartystyczny.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki niezarejestrowanych oraz zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

 1. DEFINICJE:

 • Administrator- TS music Agencja Artystyczna, NIP 899-172-26-25, REGON 932717370, z siedzibą we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 30, wpisaną do rejestru działalnościgospodarczej pod nr 158230, reprezentowaną przez Tomasza Szweckiego – właściciela.

 • Katalog artystyczny- serwis internetowy figurujący pod adresem internetowym www.katalogartystyczny.pl.

 • Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną (za pomocą serwisu) przez Administratora na rzecz Użytkownika.

 • Użytkownik zarejestrowany - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą
  osobowości prawnej, która poprzez akceptację regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej posiada dostęp
  do usług Portalu w dalszej części regulaminu nazywany Użytkownikiem

 • Użytkownik niezarejestrowany - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą
  osobowości prawnej, korzystająca z usług serwisu bez przejścia procedury rejestracyjnej.

 • Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

 • Login — prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.

 • Konto – wpis istniejący w bazie danych katalogu artystycznego, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta.

 • Profil — strona Użytkownika zarejestrowanego zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 • Abonament- opłata zgodna z cennikiem serwisu za korzystanie z utworzonego profilu przez użytkownika zarejestrowanego.

 • Baza danych – oznacza zbiór danych, zgromadzonych według określonej systematyki i
  metody, dostępnych indywidualnie, również za pomocą środków elektronicznych, zawierający aktualne dane firm, instytucji i osób prywatnych – użytkowników Serwisu.

 • Usługi informacyjne udostępnianie wszelkiego rodzaju treści (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL)

 

2. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

a) Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

b) niezbędne zainstalowane dodatki, np. JAVA, FLASH.

2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, mających na celu zminimalizowanie zagrożeń istniejących w Internecie, jednak nie może dać gwarancji pełnej ochrony danych i sprzętu Użytkownika. Zaleca się szczególną ostrożność w zakresie zabezpieczenia komputera Użytkownika i podmiotu. Za bezpieczeństwo otrzymywanych danych odpowiedzialny jest Użytkownik.

3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Użytkownika Usług w możliwym do zrealizowania terminie, liczonym od momentu utworzenia konta.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane umieszczone przez niego w Serwisie mogą być informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności mogą być one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

 

3. UCZESTNICTWO W SERWISIE

1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.

2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i odpłatne po wykorzystaniu okresu testowego, zgodnie z obowiązującym cennikiem. W niektórych przypadkach Użytkownik może zostać zwolniony z opłaty abonamentowej, w szczególności: Instytucje kulturalne, oświatowe oraz inne instytucje Państwowe.

3. Pierwsze 30 dni jest okresem testowym w którym użytkownik możne bezpłatnie korzystać ze swojego konta. Po tym okresie, jeżeli nie zostanie dokonana opłata abonamentowa, utworzone przez użytkownika konto staje się nieaktywne. Przez kolejne 30 dni istnieje możliwość przywrócenia aktywności konta, po tym terminie wszystkie dane zostają trwale usunięte z serwisu.

W czasie trwanie okresu testowego, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie maili zachęcających do opłacenia abonamentu i korzystania ze swojego konta.

3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem http://katalogartystyczny.pl/autoryzacja/rejestracja Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas określony według wykupionego abonamentu.

5. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba spełniająca kryterium opisane w definicji „Użytkownik” niniejszego dokumentu.

6. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) uiści opłatę Abonamentowa za Usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

c) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

e) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach,

f) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w formie newslettera z możliwością wypisania się w każdej chwili, bądź edytowania obszarów zainteresowania.

g) zapoznał się i zaakceptował Politykę Prywatności oraz zobowiązuje się ją przestrzegać,

 akceptując niniejszy Regulamin, przyjmuje do wiadomości że,: 

 • z Inspektorem Ochrony Danych  można się kontaktować poprzez email: t.szwecki@katalogartystyczny.pl;
 • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług jakie proponuje Strona Internetowa;
 • Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies, co jest niezbędne do prawidłowego funcjonowania serwisu;
 • podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn zm.) tj. art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwana w skrócie „RODO” lub „GDPR);
 • dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich usunięcia na prośbę Wspierającego;
 • dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 • ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do zadań realizowanych dla dobra publicznego i jest dobrowolna, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z niemożliwością korzystania ze Strony Internetowej;
 • ma prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu należy pisemnie (email) zawiadomić - t.szwecki@katalogartystyczny.pl
 • ma prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h) ma świadomość, że Usługodawca gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje podane informacje na użytek własny i do celów statystycznych oraz marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133 z 1997r.),

i) przechowuje dane do wglądu i modyfikacji przez Użytkownika,

j) dane mogą być udostępnione także organom władzy publicznej, upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa,

7. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług Strony przyjmują wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy.

8. Umowa zostaje zawarta na czas określony. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wyrejestrowanie się z Serwisu.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie, bądź zablokowanie konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszające dobre imię bądź interesy Usługodawcy czy innych Użytkowników.

10. Użytkownik ma do wyboru 3 rodzaje abonamentu:

 

Abonament standardowy.

Do dyspozycji:

- 5MB na zbudowanie swojego profilu w Katalogu Artystycznym.

- Edycja tekstów i opisu.

- Dodawanie zdjęć.

- Grupowanie zdjęć w galerie.

- Dodawanie filmów z YouTube.

- Dodawanie newsów na główną stronę Katalogu Artystycznego ( 3 newsy ).

- Edycja newslettera.

-Tablica społecznościowa Katalogu

 

Abonament premium.

Pełna funkcjonalność, pełna edycja konta i możliwość stałej rozbudowy profilu.

Do dyspozycji:

- 10MB na zbudowanie swojego profilu w Katalogu Artystycznym.

- Edycja tekstów i opisu.

- Dodawanie zdjęć.

- Grupowanie zdjęć w galerie.

-Dodawanie filmów z YouTube.

-Dodawanie plików mp3 z muzyką

- Dodawanie newsów na główną stronę Katalogu Artystycznego ( 5 newsów).

- Edycja newslettera.

-Tablica społecznościowa Katalogu

Abonament Funclub.


5MB na zbudowanie swojego profilu w Katalogu Artystycznym.

-Edycja tekstów i opisu.

-Dodawanie zdjęć.

-Grupowanie zdjęć w galerie.

-Dodawanie filmów z YouTube.

-Dodawanie newsów na główną stronę Katalogu Artystycznego (5 newsów ).


4. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 

1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności, znajdującej się pod adresem: http://www.katalogartystyczny.pl/polityka-prywatnosci.html.

2. Administratorem danych osobowych jest Agencja Artystyczna TS MUSIC, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, w tym komunikacji elektronicznej oraz tradycyjnej poprzez Pocztę Polską- wysyłanie faktur vat.

4. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w art. 4.5., stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy.

5. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych osób o których mowa w art. 4.5. albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek Administrator może odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem.

6. Użytkownik ma prawo do wglądu i zmiany danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont (Profili).

7. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

8. W przypadku stwierdzenia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,

b) natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy, bądź skasowania nieprawdziwych danych.

c) Usunięcia nie prawdziwych danych lub wprowadzenia właściwych

9. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

 5. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU KATALOG ARTYSTYCZNY.

1. Każdy Użytkownik może mieć jedno lub więcej Kont, bądź utworzonych kilka profili w ramach swojego konta. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta , bądź więcej niż jednego profilu wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób. Istnieje także możliwość wyświetlania jednego profilu w kilku kategoriach, opcja płatna dodatkowo, zgodnie z obowiązującym cennikiem, który znajduje się pod adresem:

http://www.katalogartystyczny.pl/zakupy

 2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

3. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
d) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.

4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.

5. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z art. 4.6 i art. 4.7 Regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu. Użytkownik zgadza się na bezpłatny wpis w papierowej wersji Katalogu Artystycznego, majacy na celu jego reklamę. Wpis jest w postaci- małe zdjecie profilowe, nazwa profilowa, adres profilu w Katalogu.

6. Administrator oświadcza, iż zawarł umowę licencyjną ze stowarzyszeniem ZAIKS w celu ochrony utworów muzycznych, użytkownik zobowiązany jest do wpisania autorów słów i muzyki przy dodawaniu plików mp3 na stronę. Jednocześnie zobowiązując się do zamieszczania jedynie fragmentów utworów o długości czasu do 40sekund. W przypadku podania nieprawidłowych autorów słów bądź muzyki, Administrator zwróci się z prośba do użytkownika o poprawienie danych bądź usunie plik mp3.

7. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.

8. Administrator ma prawo uzupełnić profil uzytkownika w oparciu o jego stronę internetową oraz inne dostępne materiały, które uzytkownik udostępnia na innych portalach, w tym zdjecia, opis działalnosci, materiały video, dane kontaktowe.  Działanie to ma na celu pomoc w budowie i promocji profilu użytkownika, tak aby zwiększyć zainteresowanie usługami użytkownika. Użytkownik ma prawo do odmówienia pomocy w budowie profilu oraz skasowaniu dodanych prze administratora danych. 

9. Administrator portalu ma prawo do reklamowania profilu użytkownika w innych portalach i serwisach www, w tym Facebook, Myspace, Google. Działania te mają na celu promocję działalnosci użytkownika. Użytkownik ma prawo odmówic reklamy lub zweryfikować jej treść. 

10. Administrator ma prawo do wydania katalogu papierowego, w którym pokaże każdego użytkownika w spisie użytkowników Katalogu Artystycznego. Wpis podstawowy w katalogu papierowym jest bezpłatny, inne formy reklamy są płatne, użytkownik może z nich korzystać wykupując reklamę według aktualnego cennika. Użytkownik może odmówic wpisu w papierowej wersji Katalogu. Administrator przed wydaniem papierowej wersji Katalogu Artytyscznego, poinformuje użytkownika, drogą elektroniczną o zamiarze wydania katalogu i możliwościach dla użtkownika: darmowy wpis podstawowy, wypisaniu się z katalogu papierowego lub skorzystaniu z dodatkowej reklamy.

11.  Wszystkie dodatkowe funkcje i dodatki do Katalogu są opisane w polach informacyjnych oraz na podstronach opisujących ich działanie oraz funkcje, np.:

 • Punkty Konta

 • Talony Imprezowe

 • Twoje wynagrodzenie

 • Darmowe bilety

Weź udział w konkursie albo kliknij na x aby od razu testować portal.

Czas generowania obrazów: -1

Czas generowania całej strony: -1

Liczba wygenerowanych obrazów: 0