x

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Nowości portalowe

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

Data dodania: 2012-06-22 13:22:03

Wrocław: usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Zarządzanie jednostkami pomocy społecznej- Zamówienia publiczne w tym klauzule społeczne dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.
Numer ogłoszenia: 135581 - 2012; data zamieszczenia: 21.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej , ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 770 42 20, faks 71 770 42 20.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dops.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Zarządzanie jednostkami pomocy społecznej- Zamówienia publiczne w tym klauzule społeczne dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmio0tem zamówienia jest usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Zarządzanie jednostkami pomocy społecznej - Zamówienia publiczne w tym klauzule społeczne dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 92.31.22.12-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność nie wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, ze w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali minimum 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wielkością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, iż w/w wymóg oznacza konieczność wykazania realizacji tożsamych usług tj. trzydniowych: szkoleń, warsztatów, wykładów, konferencji, seminariów itp. dla min. 60 osób każde. Każda z usług musi być realizowana oddzielną umową.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca załączy do swojej oferty podpisane Oświadczenie, że wyznaczone do realizacji zamówienia osoby (trenerzy/wykładowcy) posiadają kwalifikacje niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia wraz z imienną lista (trenerów/szkoleniowców) oraz informacjami o ich doświadczeniu zawodowym oraz wykształceniu. Za odpowiednie wykształcenie trenerów-wykładowców zamawiający uzna wykształcenie minimum wyższe licencjackie/magisterskie oraz minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe i minimum 1 dniowe doświadczenie w charakterze trenera - wykładowcy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca załączy do swojej oferty podpisany załącznik 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 30
 • 2 - Merytoryczna ocena zaproponowanego szczegółowego programu szkolenia - 30
 • 3 - Potencjał kadrowy wykonawcy - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zmiany w treści umowy mogą dotyczyć jedynie: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości materiałów szkoleniowych, w wyniku czego wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do ilości zamówienia. Zamawiający informuje przy tym, że zmiana (zmniejszenie) ilości materiałów szkoleniowych nie może przekroczyć 20% liczby/wartości materiałów szkoleniowych. Informację, o zmniejszeniu liczby materiałów zostanie przekazana wykonawcy po podpisaniu umowy w terminie 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany danych teleadresowych Wykonawcy i/lub Zamawiającego; Zamiana osób upoważnionych do dokonywania czynności prawnych; Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy; Zmiany składu kadry szkoleniowej, przy czym zmiany te nie mogą powodować pogorszenia poziomu kwalifikacji zmienionej kadry w stosunku do tej zaoferowanej w ofercie przetargowej; Zmiany terminu szkolenia, jednakże zmiana nie może przekraczać określonego w SIWZ miesiąca (określonego w rozdziale IV SIWZ) realizacji zamówienia. Zmiana może obejmować tylko dni robocze. Inne zmiany korzystne dla Zamawiającego ze względu na realizację zamówienia oraz prowadzonego Projektu Systemowego. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej (aneks do umowy).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dops.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: DOPS Wrocław ul. Ostrowskiego 7 Wrocław pokój 113.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2012 godzina 10:00, miejsce: DOPS Wrocław ul. Ostrowskiego 7 Wrocław pokój 105.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Priorytet VII Promocja integracji społecznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Zobacz wszystkie


Weź udział w konkursie albo kliknij na x aby od razu testować portal.