x

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Strona użytkownika: Warszawska Scena Bardów

Podstawowe informacje

  • Moja tablica >>
  • konkursy/ festiwale / festiwale
  • piosenka aktorska / wokalista, zespoły muzyczne

Warszawska Scena Bardów

Adres: Góralska 3/38,
01-112 Warszawa
Telefon komórkowy: 606373271
Telefon stacjonarny: 726556012

Znajdziesz mnie na:

Kontakt/Manager: Organizacja imprez Andrzej Świder andrewski1963@gmail.com tel. 606 373 271

" "Moja Wolności""

Ocena: 3.0 6 1 / 1
Głosuj
p

Oferta

Warszawska Scena Bardów

Do projektu Warszawska Scena Bardów zostali zaproszenie artyści z kręgu piosenki literackiej, poetyckiej, satyrycznej o ugruntowanej pozycji artystycznej.

 Koncert oparty jest na budowaniu wielu nastrojów, co tworzy wyjątkowy przekaz i znakomitą komunikację z widzem. To kabaret literacki w swojej szlachetnej, wysublimowanej formie. Miejsce na satyrę, poezję, na uśmiech i refleksję. Koncert przyjmowany jest przez publiczność z ogromnym entuzjazmem.

 

Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów jest oranizatorem konkursu i strony merytorycznej Festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja Wolność”. Skupia i współpracuje ze środowiskiem bardów działających w Warszawie. Kabaret Literacki Warszawska Scena Bardów występuje w składach, sugerowanych przez Państwa, z poniższej listy artystów biorących udział w projekcie (najczęściej 4-7 wykonawców). Czas trwania koncertu uzależniony od Państwa oczekiwań (najczęściej od 2 h do 3 h z możliwością podziału na części). Honorarium ustalane indywidualnie, uzależnione od ilości wykonawców.

 

Kabaret Literacki Bardowie- Warszawska Scena Bardów

Andrzej Garczarek

Andrzej Brzeski

Krzysztof Daukszewicz

Jerzy Mamcarz

Stanisław Klawe

Piotr Bakal

Jacek Kleyff

Jerzy Filar

Ryszard Makowski

Marek Majewski

Kuba Sienkiewicz

Tomasz Szwed

 

Krzysztof Heering- fortepian

Mirosław Lozak- gitara, akordeon

Witold Szymański- aparatura, nagłośnienie, oświetlenie.   

więcej
p

O nas

Warszawska  Scena  Bardów to  projekt,  do  którego  zostali  zaproszeni  artyści, którzy  wykonują  utwory  z  gatunku  piosenki autorskiej, poetyckiej, satyrycznej o ugruntowanej  pozycji  scenicznej. 

Artyści, którzy  działają  lub  wywodzą  się  ze  stolicy. Twórcy, którzy  na  co dzień  wykonują  własne  recitale,  ale  równie  chętnie spotykają  się  wspólnie  na  scenie.Inauguracją, działalności  naszego  stowarzyszenia,  był  koncert  w 2006 roku, który  zorganizowałem  wspólnie  ze  Związkiem Polskich  Autorów  i   Kompozytorów ZAKR  pt. BARDOWIE  ZAKRu,  w  Białołęckim  Ośrodku  Kultury  w  Warszawie, w  ramach   obchodów  60-lecia  istnienia  tego  związku.   Koncert  był  dużym wydarzeniem  artystycznym  i  towarzyskim. Gra  nastrojów, łączenie  poezji  z  satyrą, które  jest  mi  bardzo  bliskie, to  wyjątkowa  synergia  i  znakomity  dialog  z widzem. W  ramach stowarzyszenia  realizuję  ideę, którą  miałem  od  lat,  by  powstał  konkurs, festiwal,  poświęcony  Jonaszowi  Kofcie. Dzięki   współpracy  z Centrum  Promocji  Kultury  Praga-Południe  w  Warszawie,  w  czerwcu  2011  odbędzie  się  V  Festiwal  im. Jonasza Kofty ”Moja Wolności”  połączony  z  konkursem dla  młodych  wykonawców. W  projekcie  Warszawska  Scena  Bardów, który  jest kabaretem  literackim  o  wysublimowanych  walorach  artystycznych,  występują: Krzysztof  Daukszewicz, Jerzy Mamcarz, Stanisław Klawe, Jerzy Filar, Piotr  Bakal, Andrzej  Brzeski, Andrzej  Garczarek, Marek Majewski, Ryszard Makowski, Tomasz Szwed  i  Kuba Sienkiewicz.  Koncerty prowadzą:  Jerzy  Mamcarz  i  Stanisław  Klawe Zapraszam  do  współpracy  przy  realizacji  koncertów    Kabaretu  Literackiego "Warszawska  Scena  Bardów”. 


co  my  dzisiaj  gramy
pyta  codziennie
Pana  Boga
świt
-  a  może  to  będzie  u  Państwa  Dobry  Wieczór

Jerzy  Mamcarz

 

więcej
p

Członkowie i założyciele

Członkowie Założyciele Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów

Jerzy Mamcarz 
Stanisław Klawe
Krzysztof Daukszewicz
Piotr Bakal 
Andrzej Brzeski
Jerzy Filar 
Kuba Sienkiewicz

Ryszard Makowski 
Andrzej Zakrzewski 
Zygmunt Kukla 
Jan Kazimierz Siwek 
Janusz Kowalczyk 
Witold Szymański 
Jacek Dobrzyniecki

więcej
p

Statut

WARSZAWSKA SCENA BARDÓW STATUT 
Rozdział I 
Postanowienia ogólne

środa, 20 czerwca 2012

WARSZAWSKA SCENA BARDÓW STATUT 
Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§1.Stowarzyszenie nosi nazwę Warszawska Scena Bardów-kabaret literacki „Bardowie”zwane dalej Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie zrzesza twórców, wykonawców i sympatyków form literackich, muzycznych i literacko-muzycznych. 
§2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) 
§3.Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie wpisane jest do rejestru stowarzyszeń. 
§4.Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a siedzibą władz jest m.st. Warszawa. 
§5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych celów statutowych może zatrudniać osoby fizyczne, na podstawie umowy o pracę, o dzieło lub umowy-zlecenia. 
§6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze działania. §7. Stowarzyszenie może używać odznaki organizacyjnej, a także ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia. 

Rozdział II 
Cele i sposoby działania 

§8. Celem Stowarzyszenia jest: 
1. Popieranie, rozwijanie i upowszechnianie artystycznej twórczości literackiej i muzycznej. 
2. Ochrona języka polskiego poprzez tworzenie i prezentację utworów literackich, słowno-muzycznych o szczególnych walorach artystycznych (piosenka autorska, poezja, satyra, ballada itp.) 
3. Integracja środowiska bardów (osób piszących, komponujących i prezentujących własne utwory) pochodzących z Warszawy lub aktualnie mieszkających i tworzących w szeroko pojętej aglomeracji warszawskiej, jako scena reprezentacyjna regionu, kabaret literacki „Bardowie”, grupa twórcza „Warszawska Scena Bardów”. 
§9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
9.1. Organizowanie i współorganizowanie koncertów, recitali, spotkań autorskich, konkursów, przeglądów, festiwali i innych imprez artystycznych związanych z twórczością członków Stowarzyszenia. 
9.2. Pomoc w doskonaleniu procesu twórczego i wykonawczego członków Stowarzyszenia. 
9.3. Prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej, fotograficznej, a także video i filmowej dla celów promocyjnych. 
9.4.Przygotowanie promocyjnych programów radiowych, telewizyjnych i internetowych.
9.5.Prowadzenie działalności impresaryjnej artystów Warszawskiej Sceny Bardów, z której dochody przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów działalności i potrzeb Stowarzyszenia. 
9.6.Pomoc w ochronie artystycznych, moralnych i materialnych praw twórców zrzeszonych w Stowarzyszeniu. 
9.7. Organizowanie i współorganizowanie sympozjów, zjazdów i konferencji związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia. 
9.8.Wspieranie członków Stowarzyszenia poprzez organizowanie pomocy prawnej. 
9.9.Organizowanie i współorganizowanie warsztatów twórczych, kursów itp. 
9.10.Popieranie publikowania i upowszechniania utworów członków Stowarzyszenia we wszystkich formach. 
9.11.Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbliżonym profilu działania. 
9.12.Współdziałanie z władzami państwowymi, instytucjami, stowarzyszeniami twórczymi i innymi organizacjami w kraju i za granicą oraz udział w wymianie kulturalnej z zagranicą. 
9.13. Przyznawanie nagród i stypendiów twórczych. 
§10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 
§11. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z jego celami. 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§12. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
§13. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy zamieszkali poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy zamieszkali na jej terytorium. §14.1. Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego, może nadać godność Honorowego Członka Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów. 14.2.Członkowie Honorowi mają pełne prawa członków zwykłych, zwolnieni są natomiast z opłacania składek członkowskich. 
§15. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1)członków zwyczajnych, 
2)członków wspierających, 
3) członków honorowych. 
§16.1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 
16.2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 
16.3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 
16.4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny, który może w razie potrzeby powołać specjalną Komisję Kwalifikacyjną, działającą w oparciu o regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez Zarząd Główny. 
16.5. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów stanowi opracowana przez Zarząd Główny deklaracja członkowska wraz z dwoma rekomendacjami zwykłych lub honorowych członków Stowarzyszenia. 
§17. 1 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz 
c) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia; 
d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 
e) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia; 
f) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia. 
17.2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia 
2) udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia 
3)regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 
§18.1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w 
§15 ust. 1 pkt 18.2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
18.3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §15 ust. 2 pkt 1 18.4. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 
§19. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia, 
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy, 4) na skutek prawomocnej decyzji Sądu Koleżeńskiego 

Rozdział IV 
Organy Stowarzyszenia 

§20. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd Główny, 
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński. 
§ 21.1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów. 21.2.Szczegółowe zasady działalności władz Stowarzyszenia określają ich regulaminy. 
§22. Uchwały władz Stowarzyszenia, poza przypadkami przewidzianymi w niniejszym statucie, podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
§23. W przypadku zmniejszenia się składu jakiejkolwiek władzy Stowarzyszenia poniżej 2/3 wybranych członków danej władzy, wyborów uzupełniających dokonuje najbliższe Zwyczajne Walne Zebranie lub zwołane w tym celu Nadzwyczajne Walne Zebranie. 
Walne Zebranie Członków 
§24. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
24.2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający. 
§25. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 
§26. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 
1) uchwalanie statutu i jego zmian, 
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego 
3)udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej 
4) wybór Prezesa, Sekretarza Generalnego , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego 
5) wybór członków Zarządu Głównego oraz, w razie potrzeb, specjalnej komisji 
6) wybór uzupełniający 
7) zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego 
8) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych 
9) ustalanie wysokości składek członkowskich 
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
11) podejmowanie uchwał w sprawach nie będących w kompetencji innych władz Stowarzyszenia lub przekazanych przez te władze do rozpatrzenia oraz wniesionych przez członków Stowarzyszenia 
12) rozpatrywanie odwołań od decyzji innych władz Stowarzyszenia 
§27. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywają się raz na pięć lat - nie później niż do dnia 6 czerwca - w terminie ustalonym przez Zarząd Główny. 
§28.Uchwały Walnego Zebrania Członków, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie, zapadają zwykłą większością głosów.
28.1 w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej ½ liczby uprawnionych do głosowania 
28.2 w drugim terminie – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu.
§29. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach: 
1) Zarząd Główny, 
2) Komisja Rewizyjna, 
3) 1/3 członków Stowarzyszenia. 
29.1.Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winien być złożony Zarządowi Głównego na piśmie, zawierać uzasadnienie i proponowany porządek dzienny. 
29.2.Zarząd Główny zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie 6 tygodni od daty wpłynięcia wniosku. 
29.3.Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
§30. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Główny zawiadamia imiennie członków, co najmniej na trzy tygodnie przed Walnym Zebraniem.
Zarząd Główny Stowarzyszenia 
§31. 1. Zarząd Główny składa się z Prezesa i Sekretarza Generalnego wybranych przez Walne Zebranie oraz z pięciu członków Zarządu Głównego wybranych na tym samym Zebraniu. Zarząd Główny na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona dwóch Wiceprezesów i Skarbnika, którzy wraz z Prezesem i Sekretarzem Generalnym tworzą pięcioosobowe Prezydium Zarządu Głównego. 
31.2.Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 
31.3. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd Główny. 7. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż co pół roku. 
§32. 1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy: 
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 
2) kierowanie Stowarzyszeniem zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków, 
3) uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej i preliminarza budżetowego, zatwierdzanie bilansów. 
4)przyjmowanie członków oraz podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków 
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków
6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków 
8) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie 
9) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością impresaryjną Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów. 
10) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością wydawniczą i promocyjną Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów.
§33. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między zebraniami Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem wymienionym w pkt 21.2 
§34. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego wymagają zatwierdzenia na najbliższym zebraniu Zarządu Głównego. 
Komisja Rewizyjna 
§35.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków. 
§36. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu 
4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego. § 37. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. § 38. W przypadkach określonych w § 36. pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 
Sąd Koleżeński 
§39. 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego. 
3. Sąd Koleżeński może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu. § 40. Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie: 
a) naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 
b) sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia dotyczących zasad etyki zawodowej lub koleżeńskiej
c)spraw dotyczących działania na szkodę Stowarzyszenia. 
§41. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 
a) upomnienie; 
b) wykluczenie ze Stowarzyszenia; 
c) skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie członka honorowego tytułu. 
§42. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia. 

Rozdział V 
Majątek i fundusze 

§43. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
§44.1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
1) składki członkowskie 
2) subwencje i dotacje 
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia) 
4) darowizny, zapisy i spadki 
§45. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
§46. Dla ważności pism dotyczących praw i zobowiązań statutowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa i Skarbnika lub osób upoważnionych uchwałą Zarządu Głównego do ich zastępowania. 

Rozdział VI 
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§47.1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków, większością ponad 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania, określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 3. W razie uchwalenia rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera Komisję Likwidacyjną złożoną z trzech osób, która w myśl jego uchwały przeprowadza likwidację Stowarzyszenia. 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.

 
więcej
Weź udział w konkursie albo kliknij na x aby od razu testować portal.

Czas generowania obrazów: 23.740503787994

Czas generowania całej strony: -1

Liczba wygenerowanych obrazów: 2